ALICI KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  1. Taraflar

İşbu Alıcı Kurumsal Üyelik Sözleşmesi, Bosphor Bilişim Ve Dış Ticaret Limited Şirketi ve www.bosphor.com ve Portal’da yer alan “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi” ve ek sözleşmelere onay veren "Alıcı" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

  1. Tanımlar

“Bosphor” : Bosphor Bilişim Ve Dış Ticaret Limited Şirketi ve işbu tüzel kişiliğe bağlı oluşumlar.

“Portal” : www.bosphor.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

“Alıcı Sözleşmesi” : Alıcı Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

“Ürün”: Portal’da, Satıcı yahut BOSPHOR tarafından satışa arz edilen ve yasaklı olmayan her türlü mal ve/veya hizmet.

“Alıcı”: BOSPHOR tarafından Portal’da sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, Satıcı veyahut BOSPHOR tarafından satışa sunulmuş mal ya da hizmetleri satın almak üzere işlemde bulunan kullanıcı.

“Satıcı”: BOSPHOR tarafından Portal’da satışa sunulan ürünlere istinaden, mülkiyet hakkını haiz ya da tasarrufta bulunabilme hakkına sahip olduğu ürünleri Alıcı’nın kullanımına sunulmak üzere BOSPHOR’a satan Kurumsal Üye.

“Taşıyıcı”: BOSPHOR tarafından Portal’da satışa sunulan ürünlere istinaden, ürünlerin Alıcıya ulaştırmak üzere taşıma işini üstlenen Kurumsal Üye.

  1. Alıcı Sözleşmesinin Konusu ve Kapsamı

3.1. İşbu sözleşmenin tanzim edilme amacı, Alıcı tarafından satın almak istenen ürünlerin, Satıcı tarafından kabul edilmesi sürecinde; Kurumsal Üyelik Sözleşmesi ile de akdedildiği üzere BOSPHOR’un Portal üzerinde yer sağlayıcı sıfatı ile yer alması sonucu sorumluluk çerçevesinin belirlenmesidir.

3.2. İşbu Alıcı Kurumsal Üyelik sözleşmesinin tarafı olan BOSPHOR, ürünlerin sahibi olma zorunluluğu bulunmadığı gibi ürünlerin Alıcıya tam ve eksiksiz olarak teslim edilmesini taahhüt etmez. Alıcı, Portal üzerinde Satıcı ve Alıcıyı bir araya getiren BOSPHOR’un sadece aracı bir kurum olduğunu ve doğan, doğacak zararlardan hiçbir surette BOSPHOR’un sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. Alıcı, “Alıcı” sıfatını kazanabilmek için öncelikli olarak Kurumsal Üyelik Sözleşmesinde belirtilen şart ve belgeleri haiz olması gerektiğini ve sözleşme ile akdedilen tüm maddelere uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Alıcı, Portal’da aldığı hizmet bakımından BOSPHOR’un, bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirdiğini ve bu kapsamda aracı konumda olduğu faaliyetle ilgili herhangi bir sorumluluk taşımadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Nitekim Alıcı, ürünlerin taşınması hususunda Alıcının ve Göndericinin, münhasıran sorumlu olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Alıcı, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini ve tarihlerini de doğru ve eksiksiz olarak edinmesi gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Alıcı, sipariş vermeden önce bir Kurumsal Kimlik Üyeliği oluşturmak zorundadır. Arıca Alıcının tüzel kişiliği haiz olması halinde Kurumsal Kimlik Üyeliği formunda tüzel kişiliğe ilişkin zorunlu bilgileri ve ek olarak siparişi teslim almaya yetkili kişi yahut kişilerin bilgilerini belirtmek zorunda olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Alıcı, satın aldığı ürünlerin taşınması ve teslimi süreçlerinde BOSPHOR’un hiçbir şekilde sorumlu olmadığını gayrikabili rücu olmak üzere olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. Alıcı, BOSPHOR’un ayrıca taşıma hizmeti sunduğunu ve bu hizmeti kullanmak istemesi durumunda BOSPHOR ile ayrıca bir Taşıma Hizmet Sözleşmesi akdedilmesi gerektiğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. Alıcı, Satıcı ile arasında akdedilen sözleşmelerde BOSPHOR’un taraf olmadığını bildiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Ürünün hangi şartlar altında ve ne kadar süre içinde taşınacağı Satıcı tarafından Alıcı’ya bildirilir.

4.8. Sipariş edilen ürünlere ilişkin Alıcı ve Satıcı kendi aralarında herhangi bir şekilde indirim yahut iskonto oranı belirleyebilir.

  1. Ek Hükümler

5.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer Taraf’tan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemez. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları 6 da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Taraflar’ın makul kontrolü haricinde ve mümkün olan her türlü önlemin alınmasına rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz ve öngörülemez olaylar olarak yorumlanacaktır. Şu kadarki Sözleşme’nin imzası sırasında mevcut olan ve Taraflarca bilinen haller mücbir sebep olarak nitelendirilmez.

5.2. Taraflar’ın işbu Sözleşme tahtındaki haklardan herhangi birini kısmi olarak veya tümden kullanmaması veya bunları kullanmada gecikmesi haklardan feragat olarak değerlendirilmez ve söz konusu hakların tek başına veya kısmi olarak kullanılması, diğer hakların kullanılmasını engellemez.

5.3. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini veya yükümlülüklerini BOSPHOR’un yazılı izni olmaksızın, hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. BOSPHOR’un yazılı izni olmaksızın yapılan temlik veya devir işlemi geçersiz olacaktır. BOSPHOR işbu Sözleşme’den doğan hak, menfaat ve yükümlülüklerini herhangi bir izin ve/veya onaya tabi olmaksızın her zaman serbestçe devredebilir

5.4. İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve ifasında Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanır. İşbu Sözleşme’ den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5.5. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda BOSPHOR’un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup; Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, hukuka aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin hukuka uygunluğunu, uygulanabilirliğini ve geçerliliğini etkilemez.

5.7. Üye, Portal’da yayınlanan sözleşmeler ile Portal’da yayınlanan tüm şartlar ve kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.